Phân hữu cơ vi sinh vật chức năng

Quyết định số 2421/QĐ/BNN-KHCN ngày 17/8/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận tiến bộ kỹ thuật và cho phép áp dụng trong sản xuất và kinh doanh theo quyết định số: 59/2008/QĐ-BNN, ngày 9/5/2008.

Thành phần: hàm lượng hữu cơ: 15%; N-P2O5hh-K2O: 1-1-1; VSV cố định nitơ: 1x106 CFU/g; VSV phân giải lân: 1x106 CFU/g; VSV ức chế VSV gây bệnh vùng rễ: 1x106 CFU/g.

Sản phẩm được sử dụng cho tất cả các đối tượng cây trồng khác nhau: Cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lương thực, thực phẩm, rau, v.v… Sản phẩm có tác dụng cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng; cải thiện,  nâng cao sức khoẻ của đất trồng; Sử dụng thay thế phân chuồng; tiết kiệm 10-15% phân urê, lân; hạn chế bệnh vùng rễ do vi sinh vật gây nên và tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.

 

Tin liên quan