Tên sản phẩm Loại sản phẩm Đơn vị đề nghị công nhận Phạm vi
fasasda
Test tên sản phẩm prc
Test TBKT
Test KHCNCP
Test GCTSCCT
Giống lúa N25