Tên Bài báo quốc tế
Some results of biotechnology applications in hybrid maize breeding for high yild, good resistance and tolerance
Tác giả
Viện Nghiên cứu Ngô
Nhà xuất bản
Journal of Viet Nam Agricultural Science and Technology
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới