Tên Bài báo quốc tế
Identification and characterization of Vietnamese coffee bacterial endophytes displaying in vitro antifungal and nematicidal activities
Tác giả
Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây nguyên
Nhà xuất bản
Microbiological Research, Volume 242, 1-13, 2020
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới