Tên Bài báo quốc tế
Flood inoculation of seedlings on culture medium to study interactions between Pseudomonas syringae pv. actinidiae and kiwifruit
Tác giả
Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây nguyên
Nhà xuất bản
Journal of General Plant Pathology 86(4). DOI: 10.1007/s10327-020- 00916-4. 3/2020
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới