Tên Bài báo quốc tế
Ethylene functions as a suppressor of volatile production in rice
Tác giả
Institute of Plant Science and Resources, Okayama University, Kurashiki 710-0046, Japan
Nhà xuất bản
Journal of Experimental Botany, 2020, 21p
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới