Tên Bài báo quốc tế
Estimating the criteria affected to agricultural production: case of Chau Thanh a disstrict, Vietnam
Tác giả
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Nhà xuất bản
Asian Journal of Agriculture and Rural Development, Volume 10, Issue 1 (2020): 463-472
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới