Tên Bài báo quốc tế
Effect of high glucose-induced hyperglycemia on viral haemorrhagic septicaemia virus (vhsv) infection in adult zebrafish
Tác giả
Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây nguyên
Nhà xuất bản
Vietnam Journal of Science and Technology 58 (1) (2020) 1-11doi:10.15625/2525-2518/58/1/13530
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới