Tên Bài báo quốc tế
Determination of the presence of brown planthopper resistance genes (Nilaparvata lugens Stål.) in rice (Oryza sativa L.)
Tác giả
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Nhà xuất bản
International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB), 5(3): 796-804
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới