Tên Bài báo quốc tế
Determination grafting techniques and compatible grafts between piper species – a case study in Vietnam
Tác giả
Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây nguyên
Nhà xuất bản
International journal of Chemical Studies, 6/2020
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới