Giống Lúa & Kỹ thuật sản xuất hạt giống

Một số giống lúa chính
Các giống lúa ở miền Bắc và miền Trung
Các giống lúa thuần Trung Quốc
Giống lúa Q 5
Giống lúa Khang Dân 18
Giống lúa Ải 32
Giống lúa Bắc Thơm 7
Giống lúa Lưỡng Quảng 164
Giống lúa Kim Cương 90
Giống lúa Hương Thơm số 1
Giống lúa ĐV 108
Các giống lúa lai Trung Quốc
Giống lúa Nhị Ưu 838
Giống lúa D-Ưu 527
Các giống lúa lai Việt Nam
Giống lúa Việt Lai 20
Các giống lúa thuần Việt Nam
Giống lúa U 17
Giống lúa XI 23
Giống lúa C 70
Giống lúa CR 203
Giống lúa IR 64
Các giống lúa cổ truyền của Việt Nam
Giống lúa Nếp Cái Hoa Vàng
Giống lúa Tám Xoan
Các giống lúa các tỉnh phía Nam
Giống lúa OM 576 -18
Giống lúa IR 50404
Giống lúa OMCS 95-5
Giống lúa IR 62032
Giống lúa VND 95-20
Giống lúa OM 1490
Giống lúa MTL 250
Giống lúa AS 996-9
Giống lúa OMCS 2000
Giống lúa OM 2517
Giống lúa cạn có triển vọng
Giống lúa cạn LC 93-1
Giống lúa cạn LC 93-4
Kỹ thuật sản xuất hạt giống thuần
Phân cấp hạt giống lúa
Kỹ thuật gieo trồng cho ruộng sản xuất giống
Kỹ thuật sản xuất hạt giống siêu chủng bằng phục tráng hạt giống
Kỹ thuật sản xuất hạt giống siêu chủng bằng hạt giống tác giả
Kỹ thuật sản xuất hạt giống siêu chủng từ hạt giống siêu nguyên chủng
Kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa lai
Đặc điểm của lúa lai
Kỹ thuật sản xuất hạt lai F1 hệ 2 dòng
Kỹ thuật sản xuất hạt lai F1 hệ 3 dòng
Qui trình kỹ thuật sản xuất hạt lai F1